Từ vựng về nghề nghiệp - Job Vocabulary - Chia sẻ kiến thức TOEIC

728x90 AdSpace

Friday, 29 December 2017

Từ vựng về nghề nghiệp - Job Vocabulary

Từ vựng về nghề nghiệp - Job Vocabulary

 • Accountant [ ə'kauntənt ] : Nhân viên kế toán
 • Actor ['æktə] : Diễn viên nam
 • Actress ['æktris] Nữ diễn viên
 • Architect ['ɑ:kitekt] Kiến trúc sư
 • Artist ['ɑ:tist] nghệ sĩ
 • Assembler [ə'semblə:] Công nhân lắp ráp
 • Babysitter ['beibisitə] Bảo mẫu
 • Baker ['beikə] Thợ làm bánh mì
 • Barber ['bɑ:bə] Thợ cắt tóc
 • Bricklayer ['brikleiə] Thợ xây
 • Businessman ['biznismən] Doanh nhân
 • Businesswoman ['bizniswumən] Nữ doanh nhân
 • Butcher ['but∫ə] : Người bàn thịt
 • Carpenter ['kɑ:pintə] : Thợ mộc
 • Cashier [kæ'∫iə] : Nhân viên thu ngân
 • Chef [∫ef] : Bếp trưởng
 • Cook [kuk] : Đầu bếp
 • Care worker [keə 'wə:kə]: Người chăm sóc sức khỏe
 • Construction worker [kən'strʌk∫n 'wə:kə] : Công nhân xây dựng
 • Computer software engineer[kəm'pju:tə sɔftweə endʒi'niə]: Kỹ sư phần mềm
 • Custodian [kʌs'toudjən] : Người quét dọn
 • Janitor ['dʒænitə] Người trông giữ nhà cửa
 • Customer service representative ['kʌstəmə sə:vis repri'zentətiv] Đại diện chăm sóc khách hàng
 • Data entry clerk ['deitə entri klɑ:k] Nhân viên nhập liệu
 • Delivery person [di'livəri pə:sn] Nhân viên giao hàng.
 • Dock worker [dɔk wə:kə] Công nhân bóc xếp
 • Engineer [,endʒi'niə] Kỹ sư
 • Factory worker ['fæktəri wə:kə] Công nhân nhà máy
 • Farmer ['fɑ:mə] Nông dân
 • Fireman ['faiəmən] Lính cứu hỏa
 • Firefighter ['faiə,faitə] Lính cứu hỏa
 • Fisher ['fi∫ə] Ngư dân
 • Food service worker [fu:d 'sə:vis wə:kə] Nhân viên phục vụ thức ăn
 • Foreman worker [fɔ:mən wə:kə] Quản đốc 
 • Gardener ['gɑ:dnə] Người làm vườn
 • Landscaper [ˈlændˌskeɪpə]Người làm vườn 
 • Garment worker ['gɑ:mən wə:kə] Công nhân may 
 • Hairdresser ['heədresə] Thợ uốn tóc
 • Health Care aide [helθ keə eid]  Hộ lý
 • Homemaker ['houm,meikə] Nội trợ
 • Housekeeper ['hauski:pə] Nhân viên dòn
 • Reporter [ri'pɔ:tə] Phóng viên
 • Lawyer ['lɔ:jə] : Luật sư
 • Machine Operator [mə'∫i:n 'ɔpəreitə] : Người vận hành
 • Mail carrier [meil 'kæriə(r)] : Nhân viên đưa thư
 • Letter carrier ['letə 'kæriə(r)] : Nhân viên chuyển thư 
 • Manager ['mænidʒə] : Quản lý
 • Manicurist ['mænikjuərist] : Thợ làm móng
 • Mechanic [mi'kænik] : Thợ máy
 • Medical assistant ['medikl ə'sistənt] : Phụ tá bác sĩ
 • Messenger ['mesindʒə] : Người đưa tin
 • Courier ['kɔriə(r)] : Nhân viên chuyển phát
 • Mover ['mu:və] Người dọn nhà
 • Musician [mju:'zi∫n] Nhạc sĩ
 • Painter ['peintə] Họa sĩ
 • Pharmacist ['fɑ:məsist] Dược sĩ
 • Photographer [fə'tɔgrəfə] Nhiếp ảnh gia
 • Pilot ['pailət] Phi công
 • Police [pə'li:s] Cảnh sát
 • Postal worker ['poust'wə:kə] Nhân viên bưu điện
 • Receptionist [ri'sep∫ənist] Nhân viên lễ tân
 • Repair person [ri'peə pə:sn] Thợ sửa chữa
 • Salesperson ['seilz,pə:sn] Người bán hàng
 • Sanitation worker [,sæni'tei∫n wə:kə]
 • Trash collector [træ∫ kə'lektə] Nhân viên vệ sinh
 • Secretary ['sekrətri] Thư ký
 • Security guard [si'kjuərəti gɑ:d] Nhân viên bảo vệ
 • Stock clerk [stɔk klɑ:k]
 • Store owner [stɔ:'ounə] Chủ cửa hiệu
 • Shopkeeper ['∫ɔp,ki:pə] Chủ cửa hiệu
 • Supervisor ['su:pəvaizə] Người giám sát
 • Tailor ['teilə] Thợ may
 • Fisherman ['fi∫əmən] Người đánh cá
 • Telemarketer ['telimɑ:kitər] Nhân viên tiếp thị qua điện thoại
 • Translator [træns'leitə] Thông dịch viên
 • Interpreter [in'tə:pritə] Người phiên dịch 
 • Travel agent ['trævl eidʒənt] Nhân viên du lịch 
 • Truck driver [trʌk 'draivə]
 • Vet [vet] Bác sĩ thú y
 • Veterinarian [,vetəri'neəriən] Bác sĩ thú y
 • Waiter ['weitə] Bồi bàn
 • Server [sə:v] Nhân viên phục vụ
 • Waitress ['weitris] nữ hầu bàn.
 • Welder ['weldə] Thợ hàn
 • Flight Attendant [flait ə'tendənt] Tiếp viên hàng không.
 • Judge ['dʒʌdʒ] Thẩm phán
 • Librarian [lai'breəriən] Người quản lý thư viện
 • Bartender ['bɑ:tendə] Người pha chế rượu
 • Hair Stylist [heə stailist] Nhà tạo mẫu
 • Housemaid ['hausmeid] Người giúp việc
 • Miner ['mainə] Công nhân mỏ
 • Plumber ['plʌmə] Thợ sửa ông nước
 • Taxi driver ['tæksi draivə] Tài xế taxi
 • Doctor ['dɔktə] Bác sĩ
Từ vựng về nghề nghiệp - Job Vocabulary Reviewed by HAPPY on December 29, 2017 Rating: 5 Từ vựng về nghề nghiệp - Job Vocabulary Accountant [ ə'kauntənt ] : Nhân viên kế toán Actor ['æktə] : Diễn viên nam Actress ...

No comments: